Darbības virzieni
Stratēģiskie darbības virzieni

Stratēģiskie darbības virzieni:
1.Biedru kapacitāte organizācijā:

  • pašizglītošanās – semināri, darba grupas, zinātniskās diskusijas, lekcijas, prezentācijas;
  • pārstāvniecība izglītības un akadēmiskos pasākumos gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā (dalība starptautiskās un nacionālās asociācijās, projektos, piedalīšanās vietējās, nacionālās un starptautiskajās konferencēs u.c. -pārstāv organizāciju);
  • praktiskā un zinātniskā pieredzes veidošana - zinātniskie raksti un publikācijas dažāda tipa izdevumos (JTET, žurnālos, praktiskie aspekti), praktiskās un pētnieciskās pieredzes materiālu izdošana latviešu valodā: pētījumi, esejas par ilgtspējību, esošās praktiskās pieredzes krājums par ilgtspējības integrēšanu mācību procesā.

2. Aktivitātes izglītības iestādēs:

  • organizācijas ideju komunicēšanas aktivitātes, izdales un informatīvo materiālu sagatavošana un izdošana, metodoloģisko materiālu digitalizācija.
  • izglītotāju profesionālās meistarības izaugsmes sekmēšana  - izstrādāt tālākizglītības semināru materiālus un piedāvāt seminārus izglītības darbiniekiem, par tēmām ilgtspējīga attīstība, izglītība ilgtspējīgai attīstībai, mācību metožu un stratēģiju izvēlē, dažādu pieeju izvērtējums un praktiskās pieredzes īstenošanas iespējas.
  • pētījumi, zinātniskās diskusijas un pieredzes apmaiņa, līdzdalība konferenču un citu aktivitāšu organizēšanā - Latvijas pieredze UNESCO Izglītības ilgtspējīgai attīstībai Desmitgades (2005-2014) mērķu īstenošanā.
  • informācijas un pieredzes apmaiņas veicināšana par studiju/mācību procesu ilgtspējīgas attīstības kontekstā  - IA idejas aktualizēšana pedagoģiskajā procesā (praksēs un studiju kursos, metožu izvēlē, studiju materiālu izstrādē un digitalizēšanā); studiju procesa atbalstīšana  - jaunu uz ilgtspējīgu attīstību balstītu studiju kursu, studiju materiālu izstrāde un publiskošana.


3.Aktivitātes ārpusē, sadarbībā ar citām institūcijām (citas organizācijas izņemot izglītības iestādes): 

  • organizācijas ideju komunicēšanas aktivitātes (semināri utt.):
  • pētījumi, zinātniskās diskusijas un pieredzes apmaiņa, līdzdalība metodisku (pieredzes apmaiņas) un zinātnisku konferenču organizēšana, sadarbība zinātnisko rakstu rediģēšanā un izdošanā.

© nvo.ise-lv.eu